Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2015

Český jazyk

 • Slova s citovým zabarvení.
 • Pravopis souhláskových skupin.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • To be short fom.

Matematika

 • Jednotky hmotnosti a délky.
 • Přímá úměrnost a řešení slovních úloh.
 • G:trojúhelník, obdélník, čtverec – rýsování, obvody.

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1848.

Přírodověda

 • Výukový program –

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí, jejich pozorování a vyjádření základních, tvarových a prostorových znaků.

Hudební výchova

 • Slunéčko zachází za hory.

Tělesná výchova

 • Základní cviky sestavené do ucelené sestavy.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 22. 10. máme v přírodě výukový program – přírodní zdroje, vybíráme 40,- Kč.
 • V pondělí 26. 10. jedeme do planetária do Ostravy – vstupné 60,- Kč.
 • Ve středu 21. 10. se vybírají vršky a baterie.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Vl a Př

Význam slov Písemné násobení Vynálezy
S, z Převody Rok 1848
Back To Top