Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2015

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin, koncovky v příponách.
 • Čtenářská dílna, četba ve vlastní knize, vlastní výtvarný doprovod.

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu.

Anglický jazyk

 • Parts of body.

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3. 4 cif. činitelem.

Vlastivěda

 • Národní obrození.
 • Kulturní život v 19. století.

Přírodověda

 • Půda.
 • Člověk a přírodní zdroje – opakování.

Pracovní činnosti

 • Práce s krepovým papírem.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí, jejich pozorování a vyjádření základních, tvarových a prostorových znaků.

Hudební výchova

 • Intonace 8. stupeň a spodní 5. stupeň.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, hod.

Doplňující informace pro rodiče

 • Změna vyučování v pondělí a čtvrtek – viz. ELKA.

 • Žáci mají denně číst vlastní knihu – 13. 11. odevzdají zápis ve čtenářském deníku.
 • Dokupte fixy na tabulky a dejte dětem hadřík.
 • 22. 10. se žáci zúčastní výukového programu v přírodovědě – 40,- Kč.
 • 26. 10. jedeme do Ostravy do planetária.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda, přírodověda

Písemné násobení Slovní druhy Národní obrození
Pamětné dělení Význam slov Křížovky
Back To Top