Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Odvozování slov
 • Pravopis souhláskových skupin

Český jazyk – sloh

 • Vypravování, popis

Anglický jazyk

 • Abeceda

Matematika

 • Přímá úměrnost
 • Slovní úlohy
 • Obvod trojúhelníku

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1948

Přírodověda

 • Energie v životním prostředí

Pracovní činnosti

 • Výrobky z papíru

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí, jejich pozorování a vyjádření základních tvarových a prostorových znaků

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Referáty
 • Karaoke

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

22.10 – Beseda – Obnovitelné zdroje.

23. 10. Krnov – výukový program- Prevence závislosti.

23 .10. Krnov – Bruslení

26. 10. Planetárium

matematika

český jazyk

pamětné dělení

význam slov

Grčková Ludmila, třídní učitelka                           

Back To Top