Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slova
 • Abeceda
 • Čtení – nová čítanka, výroba knih – historie
 • Sloh – popis spolužáka

Anglický jazyk

 • Barvy, slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení 8
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem 10
 • Slovní úlohy
 • Geo – přímka, polopřímka, úsečka

Prvouka

 • Krajina v okolí mého domova
 • Vycházka
 • ČR

Pracovní činnosti

 • Druhy papíru, třídění a poznávání

Výtvarná výchova

 • Výtvarné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Hymna ČR
 • Hudeb. nauka, poslech – píseň Ach synku

Tělesná výchova

 • Cvičení na lavičkách, nácvik kotoulu vzad, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Do Pv na pondělí potřebujeme vylisované listy, kontrolujte pouzdra a přípravu na vyučování podle rozvrhu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičování učiva

 

Jazyk český Matematika Různé Angličtina
Procvičuj si Počítej Zkus Barvičky
Uč se Zvládneš to  Procvič Barvy
      Barvy1
      Hra
Back To Top