Týdenní plán od 18. 5. do 22. 5. 2016

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského
 • Slovní druhy
 • Shoda

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Telling the time

Matematika

 • Dělení 1 000, 10 000, 100 000,
 • Zaokrouhlovánívelkých čísel
 • Desetinná čísla

Vlastivěda

 • Evropa – ostrovy a poloostrovy

Přírodověda

 • Třídění organismů

Pracovní činnosti

 • Dokončení práce s látkou

Výtvarná výchova

 • Řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše

Hudební výchova

 • 4/4 takt
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Taneční kroky s hudbou

Doplňující informace pro rodiče

                          Grčková Ludmila, tř. uč.

matematika

český jazyk

velká čísla rod mužský
velká čísla 2 procvičování
Back To Top