Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Opakování  – slovní druhy
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Adresa
 • Popis věci

Matematika

 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Písemné násobení

Vlastivěda

 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plohy

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Délka a výška tónu

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 22. 10. pojedeme na dopravní výchovu do Krnova – informace budou na EDU.

český jazyk matematika
vyjmenovaná slova po B písemné dělení
vyjmenovaná slova po L písemné násobení
diktáty jednotky délky
Back To Top