Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Český jazyk

 • Procvičování párových souhlásek uvnitř slov
 • Význam slov, stavba slova (kořen, slova příbuzná)
 • Abeceda
 •  Sloh: podle osnovy vypravovat ústně i písemně základy techniky mluveného projevu
 •  Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů, pověsti.
 •  Psaní: Odstraňování nedostatků ve kvalitativních i kvantitativních znacích písma. Písanka str. 12

Anglický jazyk

 • Colours
 • Revision unit 2

Matematika

 • Násobilka 6, 7, 8, 9
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem přes desítku
 • G: Polopřímka, polopřímky opačné

Prvouka

 • Naše vlast, státní symboly – opakování
 • Evropa

Pracovní činnosti

 • Kartonážní práce – vesnice, město

Výtvarná výchova

 • Výtvarné využití při hře s barvou

Hudební výchova

 • Doprovod na Orffovy nástroje, nácvik jednoduchého kánonu. Poslech: Vítězslav Novák: V Tatrách Už ty pilky dořezaly

Tělesná výchova

 • Průpravné cviky pro nácvik kotoulu vzad
 • Cvičení rychlosti, obratnosti a síly – na lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

 • Od pondělí už výuka ve škole ( hurá :-)) Děkuji za spolupráci a zasílání vypracovaných domácích úkolů.
 • Zkontrolujte, prosím, dětem pomůcky do školy ( lenoch do geometrického sešitu, pravítko, lepidlo, nůžky, tužky č. 1, 2, 3)

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

 

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Řazení slov podle abecedy Násobení a dělení 0-10 Evropa – video Už ty pilky dořezaly
Párové souhlásky – kvíz + a – dvojciferných čísel bez přechodu zpaměti Sousedé ČR – kvíz kánon – Bejvávalo
Stavba slova + a – dvojciferných čísel s přechodem zpaměti
Stavba slova – rozřazování + a – do 100 – kvíz
Stavba slova – procvičuj
Back To Top