Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2010

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin
 • odvozování slov

Český jazyk – sloh

 • Vypavování

Anglický jazyk

 • Předložky in, on, under

Matematika

 • Procvičování písemného násobení 2, 3, 4 ciferným činitelem str. 36-38, 40
 • Přímá úměrnost
 • Geometrie: pravoúhlé trojúhelníky str. 29

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1848 str. 8-9

Přírodověda

 • Obratlovci str. 23-24

Pracovní činnosti

 • Výrobek z krepového papíru

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí

Hudební výchova

 • C dur, délka not, rytmizace

Tělesná výchova

 • Základní cviky seřazené do ucelené sestavy

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme 50,. Kč na fond za říjen.

 V listopadu pojedeme na bruslení, překontrolujte dětem brusle.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top