Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2010

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin, koncovky v příponách
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Přídavná jména přivlastňovací

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 cif. činitelem
 • Geometrie: trojúhelníky

Vlastivěda

 • Rozvoj vědy a techniky

Přírodověda

 • Bezobratlí živočichové

Pracovní činnosti

 • Zhotovení makety budov

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí

Hudební výchova

 • C dur
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Turistika a pobyt v přírodě

Informační a komunikační technologie

 • Jednoduchá údržba počítače

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top