Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména – mluvnické kategorie /rod, číslo, pád/.
 • Vzory podstatných jmen rodu středního.
 • Procvičování slovních druhů a VS.

Český jazyk – sloh

 • Popis – zvíře.

Anglický jazyk

 • English across the curriculum – Wild animals.
 • Revision and unit test 4.

Matematika

 • Zaokrouhlování a porovnávání čísel větších než 10 000.
 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000.
 • Slovní úlohy.
 • G: rovnoběžky a kružnice.

Vlastivěda

 • Kraje ČR.

Přírodověda

 • Plazi.
 • Obojživelníci.

Informatika

 • Zpracování a využití informací, např. referát, aktualita apod.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje ve vztahu ke skutečnosti – zimní sporty.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Zimní sporty.

Doplňující informace pro rodiče

 • Rodiče prosím o pravidelné zasílání úkolů vypracovaných v online hodinách v Teamsech.
 • Jana  Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

ČJ a M VL a PŘ
Slovní druhy

Pády

Pády – kvíz

VS

Zaokrouhlování

Porovnávání čísel

Pamětné sčítání

Pamětné odčítání

Vzor moře

 

 

ČR – kvíz

Pohoří ČR

Krajská města

Středočeský kraj

Ryby – kvíz

Ptáci – kvíz

Obojživelníci

Obojživelníci – kvíz

Plazi

 

Back To Top