Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2016

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov po B,L,M + podstatná jména

Anglický jazyk

 • At the park – I have got .., I haven´t got.., Have you got..?

Matematika

 • Jednotky délky a hmotnosti, vrcholy a strany trojúhelníku, čtverce a obdélníku

Prvouka

 • Planeta Země, podmínky života na Zemi, Voda

Pracovní činnosti

 • Výroba masky

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty – kresba

Hudební výchova

 • Poslech – Zima (A. Vivaldi), hra na flétnu: Pod naším okýnkem, píseň Rampouch

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed, vzad, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu navštívíme v rámci hodiny čtení knihovnu v Městě Albrechticích.
 2. Prosím rodiče, aby v kanceláři školy co nejdříve uhradili lyžák (nejpozději do začátku kurzu).
 3. Vybírám potvrzení o zdravotní způsobilosti – lyžák.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika AJ
Podstatná jména – pád, číslo, rod   Vyjmenovaná slova Zaokrouhlování  Logické úlohy Toys

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

Back To Top