Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2016

Český jazyk

 • Podstatná jména – opakování, vyjmenovaná slova po M (známku z výčtu vyjm. slov po M si mohou děti během příštího týdne opravit)

Anglický jazyk

 • At the park – I have got a.., I haven´t got a…, Have you got a…?

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel na 10 a 100, pamětné sčítání a odčítání do 1000, sl. úlohy a písemné sčít. a odčít. do 100, M – G – geometrické tvary (vrcholy, strany, délky stran a jejich měření)

Prvouka

 • Živá a neživá příroda, lidské výtvory a výrobky, zboží a Voda

Pracovní činnosti

 • Dokončovací práce na sněhulácích – přišívání

Výtvarná výchova

 • Zima – kresba zmizíkem

Hudební výchova

 • Nota e1 a f1 – hra na flétnu, poslech : Kouzelná flétna, píseň: Rampouch

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Během tohoto a prvních dvou dnů příštího týdne, budou děti psát pololetní práce z matematiky, českého jazyka a PRV.
 2. Ve středu pokračujeme v plavání.
 3. V sobotu 16. 1. v dopoledních hodinách proběhne na naší škole Den otevřených dveří – jste srdečně zváni !!!
Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova po M Zaokrouhlování  
Pády podstatných jmen Geometr. tvary  Čísla do 20

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top