Týdenní plán od 17. 9. do 21. 9. 2012

Český jazyk

 • Kořen slova, přepony a předložky.
 • Podstatná jména.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 10-13.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Český jazyk a literatura

 • Umělecký text.
 • Čítanka str. 3-7.

Anglický jazyk

 • Numbers 0-100.
 • Členy an/a, adjectives.
 • Pracovní sešit str. 5-7.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání.
 • Násobení a dělení.
 • Učebnice str. 11-17.
 • GE: trojúhelníková nerovnost, geometrické obrazce.

Vlastivěda

 • Test na zopakování učiva z historie.
 • Osvícenství.
 • Učebnice str. 6-9.

Přírodověda

 • Pozorování neživé přírody.
 • Nerosty a horniny.
 • Učebnice str. 11-13.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí.

Hudební výchova

 • Zpěv písně „Lachtani.“

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh, posilovací cviky.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 17. 9. přijede divadlo (dopravní výchova). Vybírám 40 Kč.
 2. V úterý návštěva sokolníka v parku Bedřicha Smetany.
 3. Vybírám 150 Kč na SRPDŚ a 50 kč na VV.
 4. Kroužek vybíjené bude každé úterý od 13.15 – 14.00 hodin ve velké tělocvičně. Začínáme 25. 9. 2012!!!
 5. Přineste si malou fólii.
 6. Rozvrh hodin 5. B zde.
 7. Informace kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Diktáty na VS  Násobilka na čas Slovíčka 1. lekce
Vzory rodu středního  Velká násobilka na čas  Test na slovíčka
Vzory rodu ženského  Písemné odčítání  Čísla 0-100
Vzory rodu mužského  Zaokrouhlování  Sloveso to be
Předpony a předložky Jednotky délky Členy a, an
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Členy 
Nerudní suroviny  Cesta z pravěku – hra Pozdravy 
Horniny a nerosty  Život poddaných Čísla 
  Osvícenství  
  Opakování  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top