Týdenní plán od 10. 9. do 14. 9. 2012

Český jazyk

 • Hláskosloví, vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 3-5.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Český jazyk a literatura

 • Plynulé čtení  s porozuměním
 • Čítanka.
 • Referáty z přečtené knihy.

Anglický jazyk

 • Greetings and names.
 • Numbers 0-100.
 • Pracovní sešit str. 1-2.

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání.
 • Násobilka.
 • Slovní úlohy.
 • GE: opakování.

Vlastivěda

 • Opakování z českých dějin.

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Dokončování výkresu.

Hudební výchova

 • Rytmus 4/4 taktu.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.
 • Sportovní hry.

Informatika

 • Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím obalte dětem všechny knihy i sešity.
 2. Doneste kufry (krabice) do VV, některým ještě chybí.
 3. Ve středu 12. 9.  se konají společné třídní schůzky v naší třídě 5. B v 16.15 hodin.
 4. Rozvrh hodin 5. B zde.
 5. Informace kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJTE SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vyjmenovaná slova Násobilka na čas Sloveso to be
Pravopis podst. jmen Dělení se zbytkem Čísla 0-100
Slovní druhy Písemné sčítání Slovní zásoba
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Slovíčka 1. lekce
  Pravěk a Velkomoravská říše Test na slovíčka
  Přemyslovci  
  Lucemburkové  
  Cesta z pravěku – hra  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top