Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021

Český jazyk

 • Předložky a spojky
 • Sloh – popis předmětu
 • Psaní – písanka str. 23, 24 – úhledné písmo

Anglický jazyk

 • I am wearing

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným  činitelem
 • Dělení mimo obor násobilky
 • G – čtverec, strana, obvod

Prvouka

 • Člověk – smysly
 • Pečujeme o své zdraví, první pomoc, nemoci, návykové látky

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Výtvarné zachycení přírody

Hudební výchova

 • Základy hudební nauky, poslech

Tělesná výchova

 • Pohybové chvilky
 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte pomůcky, doplňte chybějící.
 2. Sledujte zprávy v Edupage.
 3. Omlouvejte absenci dětí.
 4. Úkoly posílejte v termínu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top