Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021

Český jazyk

 • Příslovce
 • Procvičování probraných slovních druhů
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Uč. str. 120 , PS str. 30-31, PS str. 10, pracovní listy
 • Sl: Popis a charakteristika osoby
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 22
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • I am wearing

Matematika

 • Procvičování dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Písemné násobení
 • Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Uč. str. 27-29
 • G: Trojúhelník – konstrukce
 • G: Obdélník – obvod, obsah

Prvouka

 • Části těla, vnitřní ústrojí smysly
 • Uč str. 66, 68 a PS str. 61, 63

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem – návštěva květinářství

Výtvarná výchova

 • Tulipán – malba

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Cvičení venku – podle počasí
 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Nadále probíhá prezenční výuka.
 • Testování žáků proběhne 1x v týdnu (pondělí), v případě absence ihned po příchodu do školy.
 • Je nutné nosit všechny školní pomůcky.
 • Dokupte podle potřeby dětem sešity 523 (český jazyk) a 513(matematika).

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top