Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021

Český jazyk

 • Číslovky
 • Procvičování probraných slovních druhů
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Uč. str. 116-119 , PS str. 30-31, PS str. 7, 8, pracovní listy
 • Sl: Popis hračky, uč .str. 119
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 21
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • Describing peopleś things

Matematika

 • Procvičování dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Písemné násobení
 • Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Uč. str. 27-29
 • G: Trojúhelník – opakování obvod, obsah
 • G: Čtverec – obvod, obsah

Prvouka

 • Části těla, vnitřní ústrojí smysly
 • Uč str. 66, 68 a PS str. 61, 63

Pracovní činnosti

 • Výroba ozdobného předmětu

Výtvarná výchova

 • Lidské tělo – kresba (správné proporce)

Hudební výchova

 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Cvičení venku – podle počasí
 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • V tomto týdnu probíhá prezenční výuka.
 • Testování žáků proběhne 1x v týdnu (pondělí), v případě absence ihned po příchodu do školy.
 • Děti si přinesou všechny pomůcky!

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top