Týdenní plán od 17. 4. do 21. 4. 2023

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Spojování vět v souvětí
 • Předčítání, střídavé čtení

Český jazyk – sloh

 • Pozvánka na školní akci

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Výpočet obsahu u složitějších útvarů

Vlastivěda

 • Ústecký kraj

Přírodověda

 • Vylučovací soustava

Informatika

 • Zpracování textu ve skupině (pozvánka, zpráva)
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Jarní úklid – Den Země

Výtvarná výchova

 • Zaznamenání skutečnosti (portrét, krajina)

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top