Týdenní plán od 17. 11. do 21. 11. 2014

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky (u,ú,ů,y,ý, ou, au)

Čtení

 • Plynulé čtení  se správnou délkou dlouhých samohlásek (pozor děti zkracují)

Psaní

 • Opis, přepis s doplňováním, diktát slov na krátké a dlouhé samohlásky

Matematika

 • Orientace na číselné ose do 100, zápis čísel, porovnávání, jednotka x desítka, opakování a prověřování sčítání a odčítání do 20 s přechodem – TESTY, hmotnost – 1kg, bod v geometrii, opakování rovná, křivá, lomená čára

Prvouka

 • Rodina, příbuzenské vazby

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se (st. svátek)

Hudební výchova

 • Hudební nástroje, výška, síla a barva hlasu některých hudebních nástrojů, hra na zobcovou flétnu

Tělesná výchova

 • Pohybové hry na rozvoj postřehu, rychlosti a obratnosti

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí je státní svátek
 2. Ve středu 19. 11. od 15:30 do 17:30 jsou konzultační třídní schůzky
 3. 25.11. pokračování keramického kurzu

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Procvičování u,ů,ú Počítání do 100
  Počítání do 100

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top