Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B, F
 • Procvičování ě/je, spodoba, zdvojené souhlásky
 • Dramatizace pohádky

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení jednociferným dělitelem
 • Čísla do 10 000
 • G: kolmice, kružnice

Vlastivěda

 • Orientace s mapou v přírodě
 • Pohoří a nížiny  ČR

Přírodověda

 • Horniny a nerosty
 • Vlastnosti látek

Informatika

 • Jednoduchá údržba PC
 • Ikona, zástupce, pracovní plocha, okno, aplikace

Pracovní činnosti

 • Výzdoba na Halloween

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Délka, síla tónu
 • Hra na Orffovy nástroje, jednoduchý doprovod

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 20. 10. jedeme do Krnova na dopravní hřiště. Podrobné informace na EDU.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Chytáky po B, procvičování VS po B, procvičování VS po B 2,

Zaokrouhlování, násobení mimo obor násobilky, čísla do 10 000, písemné násobení, písemné dělení,

Uhlí, ropa a zemní plyn, ropa a uhlí,

Pohoří ČR, pohoří ČR procvičování, dopravní značky,

 

Back To Top