Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2022

Český jazyk

 • Stavba slova – procvičování
 • Vyjmenovaná slova po b, f, l
 • Dramatizace pohádky

Český jazyk – sloh

 • Adresa

Anglický jazyk

 • Prohlubování slovní zásoby

Matematika

 • Písemné násobení a  dělení jednociferným dělitelem
 • G: přímky kolmé

Vlastivěda

 • Měřítko map, barvy na mapách, vysvětlivky, práce ve skupinách

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Informatika

 • Ikona, zástupce, pracovní plocha, okno, aplikace
 • Jednoduchá údržba PC

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Rytmus 2/4, 3/4
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti zapomínají pomůcky (sešity, Ps, psací a rýsovací pomůcky), některé stále nemají strouhátko a gumu.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Psaní ě/je, VS po B, VS po L,

Dělení se zbytkem, písemné násobení, písemné násobení 2, písemné dělení,

Pískovec, vápenec, nerostné suroviny 1, nerostné suroviny 2,

Dopravní značky, orientace v krajině 1, orientace v krajině 2,

Back To Top