Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2016

 

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin, odvozování slov
 • Předpony s-, z-, vz-

Český jazyk – sloh

 • Pozvánka

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Jednotky času, přímá úměrnost
 • G – obvody obrazců

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1848

Přírodověda

 • Energie v životním prostředí
 • Elektrické spotřebiče

Pracovní činnosti

 • Výrobek z krepového papíru

Výtvarná výchova

 • Výtv. vyjádření věcí, vyjádření základnách, tvarových a prostor. znaků

Hudební výchova

 • Nácvik operky

Tělesná výchova

 • Základní cviky seřazené do ucelené sestavy

Doplňující informace pro rodiče

1. V úterý proběhne sběrný den – víčka z PET lahví.

2. 25. 10. se uskuteční strašidelný průvod masek do parku Pod lipami (chystejte si masky).

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Angličtina  
n/nn Porovnej r. 1848 Alphabet  
Procvičuj G – test Křížovka Numbers   
Doplň správně Obvody   Slovíčka 1. B  
s-, z-, vz- Spojovačka   Slovíčka 1. C   

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top