Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b, f, l
 • Slovní druhy – ohebné a neohebné

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Čísla do 10 000, znázornění, číselná osa, zápis
 • Geo – přímky kolmé, kružnice

Vlastivěda

 • Měřítko map, barvy na mapě, vysvětlivky
 • Orientace s mapou 

Přírodověda

 • Vlastnosti látek
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

        Množení rostlin

Výtvarná výchova

 • Pozorování podzimní přírody

Hudební výchova

 • Délka , síla, barva tónu, nová písníčka

Tělesná výchova

 • Cvičení se švihadlem, správné dodržování prováděného cvičení
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

25.10. Strašidelný průvod masek do parku Pod Lipami – chystejte maškary a převleky!

Od 26. 10. do 30. 10. volno – podzimní prázdniny.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český   Dopňující  Angličtina
Písemné dělení  Doplňovačka  Family
Čísla do 10 000  Opakuj si Značky na mapě  Numbers
      Test
Back To Top