Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2016

 

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin

Český jazyk – sloh

 • Adresa – vyplňování tiskopisů 

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Písemné násobení 
 • Geo – kružnice

Vlastivěda

 • Podstata a účel map, plány, poledníky

Přírodověda

 • Vlastnosti látek

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem  a kartonem

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • Rytmus, hra na Orffovy nástroje 

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – 12. 10.

Doplňující informace pro rodiče

Poslední plavání 12. 10. – odjezd podle domluvy, neplavci zůstávají ve škole.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Přírodověda
Písemné dělení Doplňuj Měřidla
Písemné násobení Křížovky Dopravka
Back To Top