Týdenní plán od 17. 1. do 21. 1. 2022

Český jazyk

 • Opakování a procvičování tvrdých souhlásek
 • Výčet měkkých souhlásek
 • Uč. str. 53 až 57

Čtení

 • Čtenářská dílna
 • Pokračování v četbě o Evelíně

Psaní

 • Přepis, opis, diktát

Matematika

 • Odčítání čísel do 100 bez přechodu ( 57- 2)
 • Odčítání jednotek od celých čísel (60 – 3)
 • Slovní úlohy
 • Přímka

Prvouka

 • Naše tělo
 • Být zdravý
 • Vnitřní orgány

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíků

Výtvarná výchova

 • Kresba do inkoustového podkladu

Hudební výchova

 • Takt 2/4 , pochod

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 18. 1 2022 jedeme plavat.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Procvičujeme pravopis Počítáme do 100 Části těla člověka
Doplň správně u, ú, ů Odčítání do 100 Vnitřní orgány
Zopakuj si učivo o slovech Sčítání do 100 Kostra
Měkké, tvrdé souhlásky Přímka Křížovka
Měkké. tvrdé souhlásky Test
Druhy vět

 

Back To Top