Týdenní plán od 17. 1. do 21. 1. 2022

Český jazyk

 • Procvičování určování podstatných jmen – rod, číslo, pád
 • Vyjmenovaná slova po M
 • Opakování učiva

Anglický jazyk

 • Nevyučuje se

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100

Prvouka

 • Opakování učiva
 • Látky a jejich vlastnosti

Pracovní činnosti

 • Origami – skládání papíru

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Opakování písní, poslech

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od pondělí 17. 1. – lyžařský kurz – informace děti dostaly vytištěné, děti, které se neúčastní – výuka ve škole viz vytištěné informace k výuce
 2. V úterý 18. 1. plavání dětí, které se neúčastní lyžařského výcviku – informace na EduPage
 3.  V pondělí – testování všech dětí

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Urči rod, číslo, pád Pamětné +, – do 1000 Věci kolem nás
Vyjmenovaná slova po M Pamětné +, – do 1000 Výrobky dříve  a nyní – pexeso
Vyjmenovaná slova po M – cvičení Násobení a dělení – vyber si cvičení Skupenství látek
Kvíz – vlastní jména
Back To Top