Týdenní plán od 16. 9. do 20. 9.

Český jazyk

 • Opakování učiva z 2.roč.
 • Věta, slovo, slabika
 • Psaní i, y

Anglický jazyk

 • Výslovnost vlastních jmen
 • Typy pozdravů

Matematika

 • Sčít., odčít. do sta s přechodem
 • Opak. násobilky do 5
 • Ge: bod, přímka, úsečka

Prvouka.

 • Dopravní situace a dopravní značky

Pracovní činnosti

 • Podzimníček z přírodnin

Výtvarná výchova

 • Kukuřice – barva, tuž

Hudební výchova

 • Notová osnova

Tělesná výchova

 • Přihrávky, driblink
 • kotoul vpřed, vzad

Doplňující informace pro rodiče

Každý pátek budeme mít geometrii – pravítko, ostrouhaná tužka.

Back To Top