Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2022

Český jazyk

 • Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky).
 • Fixace pravopisných jevů.

Čtení

 • Návštěva knihovny Krnov.
 • Tiché čtení s porozuměním.

Psaní

 • Psaní adresy, pozdrav z prázdnin.

Matematika

 • Násobilka 2,3,4.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Ekosystém lidské obydlí, louka.

Pracovní vyučování

 • Příprava jednoduchého pokrmu.

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování se podle představ.

Hudební výchova

 • Noty, improvizační hry.

Tělesná výchova

 • Hod míčkem, rychlý běh.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pouzder (tužky, pastelky, fixy, mazátka na tabulky).
 2. Ve čtvrtek 19. 5. odpolední akce se třídou (návštěva knihovny), informace zaslány na Edu.
 3. V TV už chodíme ven, prosím o vhodné oblečení.

Regína hajná, třídní učitelka

Jazyk český Matematika Prvouka
Podstatná jména Násobení i dělení 2 Léto
Slovesa Násobení a dělení 3 Léto na zahradě
Vlastní jména Násobení číslem 4 Léto kvíz
Slovní druhy Dělení číslem 4 Luční rostliny poznávačka
Slovní druhy v oblacích Pexeso násobení 4 Rostliny
Třídíme slovní druhy Pexeso dělení 4
Tvrdé a měkké slabiky Sčítání do 100
Všechno spodoba Sčítání a odčítání do 100
Psaní u, ů, ú Nakupujeme
Back To Top