Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2022

Český jazyk

 • Slovní druhy, určování.
 • Spojky.
 • Fixace pravopisu (tvrdé a měkké souhlásky, spodoba).

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Psaní adresy.

Matematika

 • Násobení a dělení 2, 3, 4, procvičování spojů.
 • Sčítání a odčítání do .
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Léto v lese.

Pracovní vyučování

 • Příprava jednoduchého pokrmu.

Výtvarná výchova

 • Mozaika.

Hudební výchova

 • Pantomima.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím, dejte dětem do aktovek papírové kapesníčky (mohou si je nechávat pod lavičkou).
 2. Učivo si mohou děti procvičovat v týdenním plánu.
 3. Pokud máte doma staré prostěradlo (bílé), prosím, pošlete po dětech, budeme malovat kulisy do pohádky.

Regína Hajná, třídní učitelka

Jazyk český Matematika Prvouka
Podstatná jména Násobení i dělení 2 Léto
Slovesa Násobení a dělení 3 Léto na zahradě
Vlastní jména Násobení číslem 4 Léto kvíz
Slovní druhy Dělení číslem 4 Luční rostliny poznávačka
Slovní druhy v oblacích Pexeso násobení 4 Rostliny
Třídíme slovní druhy Pexeso dělení 4 Léto v lese
Tvrdé a měkké slabiky Sčítání do 100
Všechno spodoba Sčítání a odčítání do 100
Psaní u, ů, ú Nakupujeme
Spojky Násobení 2, 3, 4
Předložky Slovní úlohy
Back To Top