Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména, slovesa.
 • Fixace pravopisných jevů.

Čtení

 • Procvičování tichého čtení s porozuměním.

Psaní

 • Adresa, pozdrav z prázdnin.

Matematika

 • Násobení a dělení 2, 3.
 • Násobky 4, násobení.
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Ekosystém léto – lidské obydlí.

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách.

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad.

Tělesná výchova

 • Základní sportovní hra.
 • Vybíjená – základní pravidla a nácvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 9. 5.  Dravci – 50 Kč (platba zadána na Edu).
 2. V TV začneme chodit v případě příznivého počasí ven (vhodné oblečení a obuv).
 3. Prosím o kontrolu pouzder, v pátek dílna čtení (donést vlastní knihu).

Regína Hajná, třídní učitelka

Jazyk český Matematika Prvouka
Podstatná jména Násobení i dělení 2 Opakování jaro
Slovesa Násobení a dělení 3 Léto
Vlastní jména Násobky 4 Léto kvíz
Slovní druhy Mezi broučky Léto na zahradě
Slovní druhy v oblacích Násobení číslem 4
Třídíme slovní druhy Nakupujeme
Tvrdé a měkké slabiky Sčítání do 100
Všechno spodoba Sčítání a odčítání do 100
Psaní u, ů, ú Násobíme 4 názorně
Back To Top