Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2020

Český jazyk

 • Opakování dlouhých a krátkých  samohlásek a, e, i, o
 • Psaní u, ů, ú
 • Doplňování samohlásek
 • Dvojhlásky ou, au
 • Sloh – komu tykáme a vykáme
 • Uč. str. 40 – 44

Čtení

 • Čtení s porozuměmím
 • Pracovní listy
 • Čítanka str. 44 -47

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov
 • 29 -32

Matematika

 • Opakování sčítání, odčítání do 20
 • Počítání do 100 – orientace na číselné ose, počítání po desítkách
 • Rozklad čísel – desítky, jednotky
 • Slovní úlohy
 • G:  geom. tvary a tělesa, rýsování podle pravítka

Prvouka

 • Moje rodina – rodinné oslavy, jak si pomáháme
 • Uč. str. 26, 27
 • Prac. sešit str. 27, 28

Pracovní vyučování

 • Skládání geometrických těles – příloha matematiky

Výtvarná výchova

 • Moje rodina – kolorovaná kresba

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Procvičujte s dětmi odkazy týdenního plánu z minulého týdne
 • Úterý 17. 11.  – Státní svátek
 • 18. 11. – zahájena opět prezenční výuka – děti si donesou zpět do školy všechny sešity (školní, domácí), psací tabulky, krabičky s papírovými mincemi – bližší informace na EduPage

Kateřina Vergu, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI

Český jazyk Matematika Prvouka
Druhy vět – kolotoč +, – do 20 – kolotoč Druhy zeleniny – opakování
Druhy vět – hra  + do 20 – hra Druhy ovoce – opakování
Samohlásky u, ů, ú Porovnávání desítek Rodina
Doplň samohlásky Porovnávání čísel Rodinné oslavy
Rozklad čísel – mince
Pořadí čísel
Rozklad čísel
Back To Top