Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Hláska a písmeno Š, š, R, r
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 41 – 47

Psaní

 • Nácvik písmene t,  slabiky a slova s probranými písmeny
 • Písanka 1. díl str. 33 – 39
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-8
 • Rozklad čísel
 • Slovní úlohy
 • Číslo 9
 • PS str. 31 – 35

Prvouka

 • Člověk – části lidského těla
 • Denní režim, zdravé stravování
 • PS str. 35 – 37

Pracovní vyučování

 • Člověk – skupinová práce

Výtvarná výchova

 • Já v zimě – malba, koláž – dokončení

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu
 • Nácvik písně Vločka

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky v rámci pohybových her
 • Trenéři ve škole – florbal

Doplňující informace pro rodiče

 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujeme pamětné počítání bez prstů
 • Denně kontrolujte pouzdra, pomůcky do školy

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Hláska a písmeno R Uspořádání čísel 0-10 Části dne
Skládání slov Orientace na číselné ose 0-10 Lidské tělo – kolotoč
Čtení s porozuměním Rozklad čísel do 8 Části lidské ho těla – přiřaď názvy
Co je na obrázku?  Početní pyramidy do 8
Doplň ztracené písmenko +, – do 8
Back To Top