Týdenní plán od 15. 9. do 19. 9. 2014

Český jazyk

 • Slova spisovná a nespisovná
 • Slova citově zabarvená
 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Pokyny ve třídě ve frázích

Matematika

 • Jednotky objemu
 • Slovní úlohy
 • Násobení a dělení
 • Ge: rovnoběžky

Vlastivěda

 • ČR – státní svátky, památná místa
 • Orientace na mapě – krajská města

Přírodověda

 • Rostliny – vlastnosti a dělení rostlin
 • Výtrusné rostliny

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející z představy skutečnosti – figura

Hudební výchova

 • Noty – značky pro tóny

Tělesná výchova

 • Pobyt venku  – míčové a pohybové hry
 • Běh na kratší tratě

Doplňující informace pro rodiče

Doplňte kufříky do Vv.

Dohlédněte na přípravu dětí na vyučování, stále zapomínají pomůcky.

                                       Grčková L. tř. uč.

 

Back To Top