Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2016

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po b, m, l, p
 • Slovesa – mluvnické kategorie – osoba, číslo
 • Sloh – pohádka
 • Čtení – recitace

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Procvičování převodu jednotek
 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • Slovní úlohy
 • Geo – kružnice – NUTNÁ KRUŽÍTKA

Prvouka

 • Projekt planety

Pracovní činnosti

 • Pokojové rostliny – vlastní květina

Výtvarná výchova

 • Omalovánka

Hudební výchova

 • Písničky z CD, hudební nauka 

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, stoj o rukou s dopomocí, držení rovnováhy  – obrácená lavička, šplh

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 15.2. planetárium – zkontrolujte si platbu 100 Kč na Elce.

Do všech předmětů si zkontrolujte stav učebnic a sešitů, doplňte pouzdra, do Pv si přineste malý květináček.Nezapomeňte si cvičební úbor a přezůvky.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

        Procvičování učiva

Jazyk český  Matematika  Prvouka 
Slovesa Sčítání Pro zvídavé 
Slovesa Počítej Zkus to
Back To Top