Týdenní plán od 14. do 18. května 2012

Český jazyk

 • Číslovky, příslovce
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Uč. str. 118-120
 • Čtení – rychlé, plynulé a bezchybné čtení
 • Psaní – opis, přepis
 • Sloh – popis předmětu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné násobení jednociferným číslem
 • Dělení mimo obor násobilky
 • Trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, kružnice, strana rovinného obrazce

Prvouka

 • Naše tělo
 • Procvičování učiva o zvířatech
 • Uč. str. 66, PS str. 54, 55, 58

Pracovní výchova

 • Pokusy a pozorování – vazba květin (vycházka)

Výtvarná výchova

 • Pták – muchláž

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě, poslech

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se – náhrada za celodenní pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu vybavení pouzder dětí (ostrouhané tužky a pastelky, pero, kružítko, fix na tabulku).
 • Každý den potřebujeme ve škole pravítko!

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Procvičování vyjm. slov Násobení Savci
Slovní druhy Dělení Ptáci
Zájmena Procvičuj násobilku Ryby
Testík   Obojživelníci
Spisovatelé    

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top