Týdenní plán od 14. do 18. března

Český jazyk

 • slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky
 • určování slovních druhů
 • opakování měkkých, tvrdých souhlásek
 • slabiky ,
 • str. 84-85

Čtení

 • plynulé čtení s přednesem
 • str. 83-87

Psaní

 • opis, přepis
 • str. 14-15

Matematika

 • +, – do 100
 • slovní úlohy
 • násobení 2
 • str. 16-17
 • označování bodů, měření a rýsování úseček

Prvouka

 • proměny přírody na jaře – vycházka
 • květiny na jaře
 • str. 46, PS str. 58

Pracovní vyučování

 • ošetřování pokojových květin

Výtvarná výchova

 • jarní květiny – malba

Hudební výchova

 • doprovod na Orfovy nástroje
 • Zvonky, zvonky

Tělesná výchova

 • výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu

Doplňující informace pro rodiče

Ostrouhané pastelky všech barev, tužky, vybavené pouzdro!!! Pravítko, nůžky.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top