Týdenní plán od 14. 9. do 18. 9. 2015

Český jazyk

 • Kořen slova, slova příbuzná, odvozování slov.

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu.

Anglický jazyk

 • Greetings and introductions.

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení; geometrické obrazce.

Vlastivěda

 • Opakování Přemyslovci a Lucemburkové.

Přírodověda

 • Neživá příroda.

Pracovní činnosti

 • Skládání origami a jejich dokreslování.

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí.

Hudební výchova

 • Rytmus 4/4, Rodné údolí.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 17. 9. se konají třídní schůzky, začátek v 16:15 hod.
 • Na koncert vybíráme 35,- Kč.
 • Dokupte žákům tabulky a fixy.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Vyjmen. slova

Zaokrouhlování  Pexeso  Tajenka
Vyjm. slova 2 Pětiminutovky    
Back To Top