Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2021

Český jazyk

 • Opakování učiva
 • Pravopisná cvičení
 • Přímá řeč

Český jazyk – sloh

 • Reklama

Anglický jazyk

 • Dle pokynů vyučující

Matematika

 • Opakování – sítě těles
 • Násobení, dělení, sčítání, odčítání
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Opakování – Jihočeský a Plzeňský kraj
 • Povrch a vodstvo ČR
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Jednoduché stroje
 • Ochrana životního prostředí

Informatika

 • ZAV
 • Práce s internetem

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Exkurze do pivovaru

Hudební výchova

 • Taneční hudba

Tělesná výchova

 • Atletika
Opakování učiva JČ Opakování učiva MA
Back To Top