Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Čtení malého psacího písma
 • Hláska a písmeno Ž, Ř
 • Čtení s porozuměním
 • Doplňkové texty
 • str. 23-29

Psaní

 • Písmeno r, slabiky a slova s r
 • Dvojhlásky ou, au
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opis, přepis, diktát
 • str. 17-22

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10
 • Rozklad a sklad čísel
 • Nakupování, slovní úlohy
 • Porovnávání čísel, orientace na číselné ose
 • str. 54-57

Prvouka

 • Jarní rostliny, části rostlin
 • Domácí zvířata a jejich mláďata
 • str. 48-49

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí

Hudební výchova

 • Hudební hry, hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky v rámci pohybových her

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o pravidelnou kontrolu pomůcek do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Kde je Ř? Přiřaď příklad Jarní rostliny – části Když jsem já sloužil
Slova s ř +, – do 10 Poznej rostlinu Na jaře
Psací písmo Práskni správně Zvířata + mláďata Jaro – video
Anagramy Křížovky Přiřaď správně Čapí příběh – přílet
Rébusy Číselná osa Kdo jsem? Jaro dělá pokusy

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top