Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2016

Český jazyk

 • Opakování slovních druhů (pod.jména,slovesa,předložky)
 • Slabiky – dě, tě, ně

Čtení

 • Čtení z Čítanky a knihy Kouzelná třída (hlasité a s výrazem)
 • Prezentace domácí četby

Psaní

 • Nová písanka – opis, přepis, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem, slovní úlohy
 • Seznámení s násobením, řada násobků – 2, 3, 4, 5

Prvouka

 • Jaro – ekosystém zahrada
 • Popis a určování rostlin

Pracovní vyučování

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Velikonoce

Hudební výchova

 • Vokální a instrumentání hry
 • Opakování hudební nauky

Tělesná výchova

 • Rychlý běh, přihrávky
 • Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve třídě se rozmáhá psaní s nevhodným perem (nemá plochy pro správný uchop)
 2. Kazí dětem dobře naučenou techniku psaní
 3. Ve škole se opět objevila pedikuloza (vešky), kontrolujte dětem vlasy
 4. Dohlédněte, aby děti měly v šatně označený pytlík na papuče z důvodu pořádku v šatně

Irena Santariusová, třídní učitelka

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Příprava na násobení Opakuj si slovesa Jaro
Násobky 2 Předložky Části rostlin
Příprava na dělení Doplň Volný čas

Text

Back To Top