Týdenní plán od 14. 10. do 18. 10. 2013

Český jazyk

 • Procvičování psaní párových souhlásek
 • Věta jednoduchá, souvětí, používání spojek

Anglický jazyk

 • Barvy

Matematika

 • Opakování násobilky
 • Násobení 8
 • Polopřímky opačné

Prvouka

 • Krajina v okolí domova
 • Nadmořská výška, nížiny, vysočiny
 • Využití krajiny
 • PS str. 19, 20

Pracovní činnosti

 • Koláž

Výtvarná výchova

 • Hra s linií

Hudební výchova

 • Doprovod na Orffovy nástroje
 • Píseň Severní vítr

Tělesná výchova

 • Rozvoj odrazové síly nohou
 • Cvičení se švihadly
 • Šplh

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, nezapomeňte na příspěvek  SRPDŠ.

Kontrolujte známky na EL-CE.

Dbejte na to, aby měly děti každý den pravítko, gumu, ostrouhané tužky, lepidlo a nůžky.

Zdenka Závodná, tř. učitelka

Text

Back To Top