Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Český jazyk

 • Slova spisovná a nespisovná
 • Slova citově zabarvená
 • Stavba slova – kořen, předpona a přípona
 • ČT: Pohádka

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Zaokrouhlování
 • Jednotky délky
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Zákony a státní symboly

Přírodověda

 • Voda a vzduch
 • Koloběh vody v přírodě

Informatika

 • Popis činnosti

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Nakresli své jméno

Hudební výchova

 • Noty, nácvik písně

Tělesná výchova

 • Technika nízkého startu
 • Sprint, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

český jazyk matematika přírodověda
slova citově zabarvená zaokrouhlování koloběh vody v přírodě
testík převody jednotek délky vzduch
význam slov vzájemná poloha přímek
Back To Top