Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9. 2021

Český jazyk

 • Mateřský jazyk, komunikace
 • Literatura: spisovatel, básník

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení – tvoření hlasu a dýchání

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování – sčítání, odčítání, násobení
 • Ge: Rovnoběžky

Vlastivěda

 • Česká republika

Přírodověda

 • Příroda živá a neživá
 • Voda, vzduch

Informatika

 • Popis činnosti

Pracovní činnosti

 • Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem

Tělesná výchova

 • První pomoc v Tv
 • Průpravná cvičení pro atletické činnosti

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek proběhnou společné třídní schůzky od 15,30 hod.

český jazyk matematika
druhy vět procvičuj
věta jednoduchá, souvětí sčítej a odčítej
zaokrouhlování
Back To Top