Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2016

Český jazyk

 • Slova neohebná
 • Věta jednoduchá, souvětí

Český jazyk – sloh

 • Výpisek

Anglický jazyk

 • Irregular plurals

Matematika

 • Sítě těles, povrch krychle a kvádru
 • Opakování učiva
 • Písemná práce

Vlastivěda

 • Jižní Morava

Přírodověda

 • Jednoduché stroje

Pracovní činnosti

 • Chov zvířat

Výtvarná výchova

 • Ilustrace knihy

Hudební výchova

 • Taneční hudba

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

                      Grčková Ludmila, třídní učitelka

český jazyk

český jazyk

souvětí slovní druhy
Back To Top