Týdenní plán od 20. 4. do 24. 4. 2015

Český jazyk

 • Párové souhlásky na konci slov, procvičování probraného učiva.

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací; spisovatel a ilustrátor.

Psaní

 • Přepis krátkch textů; diktát slov a krátkých vět.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2; číselná řada a násobení 3.

Prvouka

 • Hospodářská zvířata.

Pracovní vyučování

 • Modelování.

Výtvarná výchova

 • Modelování.

Hudební výchova

 • Běžela ovečka, zápis not.

Tělesná výchova

 • Míčové hry; atletika – průprava.

Doplňující informace pro rodiče

 • Denně procvičujte násobení 2, 3 a dělení 2.
 • Vybíráme 300,- Kč na výlet a fond březen a duben.
 • Pravidelně kontrolujte pomůcky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Násobení a dělení 2 Párové souhlásky Hospodářská zvířata
Násobky 3   Ptáci
Back To Top