Týdenní plán od 13. 12. do 17. 12. 2021

Český jazyk

 • Procvičování – slovesa
 • Osoba, číslo, čas
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Vánoční přání

Anglický jazyk

 • Dle zadání učitele

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Převody jednotek
 • Osová souměrnost

Vlastivěda

 • Vodstvo
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Stavba těla rostlin

Informatika

 • Dle zadání učitele

Pracovní činnosti

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Jednoduché prostorové objekty

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Přihrávky, pohyb s míčem
 • Střelba na koš
český jazyk vlastivěda Přírodověda matematika
Slovesa České řeky Rostliny Zaokrouhluj
Opakuj vyjmenovaná slova Moravské řeky Porovnávej
Opakuj předpony Slepá mapka – řeky
Back To Top