Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Český jazyk

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná, jejich význam. Psaní i, í/y,ý uvnitř slov. Uč. str. 34-36
 • Čtení: Charakteristika literární postavy, tiché čtení, správné frázování. Čítanka str. 46-50
 • Psaní: Opis a přepis, odstraňování nedostatků ve znacích písma. Písanka str. 18-19

Anglický jazyk

 • Asking questions: What’s this? Is it a …? It is… / It isn’t …

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
 • Násobení a dělení v oboru násobilky do 100.
 • Polopřímky, rovnoběžky.

Prvouka

 • Lidská činnost a tvořivost, práce a volný čas, PS str. 21

Pracovní činnosti

 • Kartonážní práce – kaktus

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Správné dýchání (v pauze i mezi frázemi).
 • Slunéčko zachází za hory

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Back To Top