Týdenní plán od 12. do 16. dubna

Čtení

 • procvičování plynulého čtení
 • čtení delších větných celků
 • Slabikář str. 82-83
 • čtecí listy 25, 26, 27, 28

Psaní

 • nácvik písmene E
 • procvičování všech písmen
 • diktát písmen a slov
 • str. 23-25

Matematika

 • čísla 0-20
 • číselná řada, slovní úlohy
 • sčítání do 20
 • početní diktát
 • str. 6-9

Prvouka

 • ptáci, stavba těla
 • str. 36-37

Pracovní vyučování

 • vystřihování podle šablony

Výtvarná výchova

 • křižovatka, naše auto

Hudební výchova

 • hudebně výrazové prostředky
 • nota celá
 • Na jaře…

Tělesná výchova

 • držení a házení míče jednoruč

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte diktát písmen a slov, pravidelně čtěte. Některé děti stále potřebují k počítání prsty – je třeba toto odbourat a počítat zpaměti.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top