Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2016

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě vě, mě
 • Pravopis u, ú, ů
 • Psaní – písanka 1
 • Plynulé čtení
 • Sloh – práce s osnovou

Anglický jazyk

 • Unit 1 – Lesson 2
 • Učebnice str. 5

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem 10
 • Řešení slovních úloh
 • G – bod, přímka, polopřímka

Prvouka

 • Domov a jeho okolí
 • Škola, cesta do školy
 • Důležitá telefonní čísla

Pracovní činnosti

 • Navlékaní přírodnin – šípky, jeřabiny, měkké fazole aj.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné využití při hře s barvou vzniklých náhodností a představ
 • Drak

Hudební výchova

 • Notová osnova, houslový klíč, taktová čára, délky not
 • Starosti s muzikou

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla, formování kloubní pohyblivosti, odrazové schopnosti 
 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dbejte na pravidelnou domácí přípravu do vyučování.
 2. Ve středu jedeme opět na plavání – platí vše jako minulý týden.
 3. Ve čtvrtek 15. 9. od 16.15 proběhne letošní první třídní schůzka – účast alespoň jednoho z rodičů je nutná.
 4. Do pracovní výchovy (15. 9.) budou děti potřebovat přírodniny (šípky, jeřabiny, měkké fazole aj.), jehlu a pevnější provázek – budou vše navlékat.
 5. Sledujte zprávy na Elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka  Hv
Druhy vět Pětiminutovky Test 1  Píseň
Opakujeme  Sčít. a odč. do 100 s přechodem Domov  
 Dě, tě, ně…   Chodec  
 U, ú, ů      
       
Back To Top