Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2016

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě,mě.
 • Psaní u,ú,ů.
 • Písanka č. 1.
 • Sl.: práce s osnovou.
 • Čt: text zpaměti.

Anglický jazyk

 • Unit 1 – Lesson 2.
 • Učebnice str. 5.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do sta s přechodem, slovní úlohy.
 • G: bod, polopřímka, přímka.

Prvouka

 • Škola, cesta do školy.
 • Důležitá telefonní čísla.

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné využití při hře s barvou vzniklých náhodností a představ.

Hudební výchova

 • Beskyde, Beskyde, Starosti s muzikou.
 • Notová osnova, houslový klíč, taktová čára.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Posilování svalstva celého těla.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pomůcky.
 • Ve středu 14. 9. jedeme opět plavat.
 • Ve čtvrtek 15. 9. se konají třídní schůzky. Začátek v 16:15 hod.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva:

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Sčítání s přechodem u-ú-ů Testík
Odčítání s přechodem Druhy vět Testík 2
Back To Top